ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
แผนสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

 
หัวข้อ
ปก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.6