ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
งานแผนและงบประมาณ

หัวข้อ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น ในการประชาคมประชุมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ
และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานในการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการและการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำ
ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน

ปฏิทินการจัดทำแผน