ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
ประชาสัมพันธ์ สปสช. ประจำปี 2558

 
หัวข้อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2558
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2558
นายอนุมาศ มาศทอง เลขานุการกองทุนฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองทุนฯ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้
กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตอำเภอบ้านไร่
นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1