ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
แบบสำรวจ สปสช.
หน้าแรก
หัวข้อแบบสำรวจ  
สปสช.1 แบบสำรวจครัวเรือนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
สปสช.1/1 แบบสำรวจครัวเรือนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
สปสช.2 แบบสรุปครัวเรือนที่พบลูกน้ำเพื่อการควบคุมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก (แต่ละหมู่บ้าน)  
สปสช.3 แบบสรุปการสำรวจครัวเรือนเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (แต่ละหมู่บ้าน)  
สปสช.4 แบบสรุปการสำรวจครัวเรือนตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภาพรวมของตำบล
 
สปสช.5 การจำแนกพื้นที่เป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ตามระดับความเสี่ยงของการเกิดโรค  
สปสช.6 แนวทางการติดตามประเมิน เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัย  
   

 
เกี่ยวกับ อบต.
ประวัติตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
 
 
โครงสร้าง อบต.
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี
การประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ อบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
 
ส่วนการโยธา
 
กลุ่มต่าง ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาเด็กและเยาวชน
กองทุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
http//tobt.nhso.go.th
ระบบงานสารบรรณ
ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ
ควบคุมภายใน
บันทึกการประชุม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.ห้วยแห้ง

 
สินค้า OTOP
 
 
 
   
   
   
   
แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก
 
 
 


 
 
 
 
สายตรวจตำบลห้วยแห้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140