ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 


 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
3. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ
5. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
6. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรา 21
7. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
8. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร มาตรา 21
9. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร มาตรา 21
10. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร มาตรา 21
11. การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
12. การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
13. การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
14. การแจ้งก่อสร้างอาคารอาคาร มาตรา 39
15. การแจ้งขุดดิน
16. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 39
17. การแจ้งดัดแปลงอาคาร มาตรา 39
18.การแจ้งถมดิน
19. การแจ้งรื้อถอนอาคาร มาตรา 39
20. การรับชำระภาษีป้าย
21.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
22.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
23.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
24.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1
25.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต