ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ท่านใด มีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารอื่น นอกเหนือจากที่ลงเผยแพร่ หรือมีความประสงค์ จะขอรับเป็นไฟล์ข้อมูล จัดส่งทางอีเมล์
ขอความกรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่อีเมล์ รายละเอียดของข้อมูล ข่าวสารที่ต้องการทราบ วัตถุประสงค์ในการขอรับข้อมูล ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ ๖๑๑๔๐ หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๖๙๘-๓๕๙๘

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง และสถานที่ให้บริการ
ประกาศ เรื่อง ให้บังคับใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
บันทึกข้อความ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ขั้นตอนการขอข้อมูล
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร