ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 


 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว

มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ