ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

 
หัวข้อ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี

รายงานผลโครงการดำเนินงาน

รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

ข้้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือน

แบบบรรยายลักษณะงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น