ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 

ประกาศผลการชนะ

 
หัวข้อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 11 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยทาน เพื่อถวายเป็นจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รายการ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในการอบรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล
ห้วยแห้ง จำนวน 60 ใบ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายชมชื่น คณทา หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้ง 2 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง(หมู่ 1,3,6) ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ไฟประดับตกแต่งพร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 รายการ โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติบรมวงศานุวงศ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลสายบ้านผาทั่ง หมู่ที่ 2
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบ ขนาด 20 * 30 นิ้ว จำนวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2561
จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กข 2926 อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์
001 - 45 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง นข 1578 อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์
001 - 59-0004
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อพัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2561 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 * 3.00 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
ตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2561 ครั้งที่ 1
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2561 ครั้งที่ 2
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเวทีการแสดงโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติบรมวงศานุวงศ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง
ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง
ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของกองคลัง อบต.ห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2831 จำนวน 4 เส้น
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ(กองการศึกษา)
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีกหมึก (inket) จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมตรวจเช็ตดูแลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารสว่นตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กค 2831 อุทัยธานี
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กค 2831 อุทัยธานี
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1-9 จำนวน 74 จุด
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ยู.เฮช.ที. ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแห่ตุง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง