ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 

ประกาศผลการชนะ

 
หัวข้อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติราชการในกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ในโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยแห้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง นข 1578 อุทัยธานี หมายเลขคุรุภัณฑ์ 001-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และคุรุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ กู้ชีพกู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเพลาเปลี่ยนปั่นปั๊มน้ำและเบรกมือ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 9551 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 29,315 ถุง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กค 2831 อุทัยธานี หมายเลขคุรุภัณฑ์ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่งเชือก ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ระมาดพัฒนา - บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยไร่นายทัน ศรีเดช หมู่ที่ 5 บ้านสระ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย หมายเลข 412-39-0001 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 11 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยทาน เพื่อถวายเป็นจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รายการ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในการอบรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล
ห้วยแห้ง จำนวน 60 ใบ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายชมชื่น คณทา หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้ง 2 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง(หมู่ 1,3,6) ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ไฟประดับตกแต่งพร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 รายการ โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติบรมวงศานุวงศ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลสายบ้านผาทั่ง หมู่ที่ 2
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบ ขนาด 20 * 30 นิ้ว จำนวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2561
จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กข 2926 อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์
001 - 45 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง นข 1578 อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์
001 - 59-0004
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อพัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2561 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 * 3.00 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
ตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2561 ครั้งที่ 1
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง