ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 

ประกาศผลการชนะ

 
หัวข้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โหลดเซ็นเตอร์พร้อมเบรกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล สำหรับการแข่งขันกีฬาศูนย์ัพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จำนวน 6 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด อบต.ห้วยแห้ง จำนวน 33 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬา
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน ยาเสพติด "ฟุตซอลห้วยแห้งคัพ" ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1x4 เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน ยาเสพติด "ฟุตซอลห้วยแห้งคัพ" ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง นข 1578 อุทัยธานี
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 2926 อุทัยธานี
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหวัสดุคอมพิวตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด
อบต.ห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laser Pro 85A จำนวน 10 บาท
โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ยาเสพติด "ฟุตซอลห้วยแห้งคัพ" ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื้่องขยายเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฟุตซอล
ห้วยแห้งคัพ" ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2561 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชนยาเสพติด "ฟุตซอลห้วยแห้งคัพ " ประจำปี 2561 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อในการปฏิบัติงานใน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตพบลห้วยแห้ง โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นข 1403 อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1,5,6,7,9 รวมปริมาณดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 492 ลบ.ม. ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2926 อุทัยธานี จำนวน 1 รายการ พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 3 มิติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงพื้นบ้าน จำนวน 2 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลในการจัดบูธนิทรรศการของดีตำบลห้วยแห้ง ในงานของดีบ้านไร่ ประจำปี 2560 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาชุดแต่งกาย ผู้เข้าร่วมขบวนแห่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 50 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และประชาชนจิตอาสา จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง