ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 

ประกาศผลการชนะ

 
หัวข้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของกองคลัง อบต.ห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2831 จำนวน 4 เส้น
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ(กองการศึกษา)
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีกหมึก (inket) จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมตรวจเช็ตดูแลครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารสว่นตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กค 2831 อุทัยธานี
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กค 2831 อุทัยธานี
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1-9 จำนวน 74 จุด
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ยู.เฮช.ที. ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแห่ตุง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแห่ตุง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพื้นบ้านอังกะลุง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้รถยนต์ส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง จำนวน 4 โรงเรียน 3 ศูนย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และอาหารว่างเพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ในโครงการจัดงาน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ในโครงการจัดงาน สืบสานอนุรักษ์ประเพณ ีแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องแห่ประกอบขบวน เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ในโครงการจัดงาน
สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนฟ้อนรำนำขบวนนำค้างดอกไม้ เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ในโครงการจัดงาน
สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนแห่พุ่มค้างดอกไม้ เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ ในโครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่น้ำดอกไม้ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2*4 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 * 2.4 เมตร เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง