ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 

ประกาศผลการชนะ

 
หัวข้อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเพลาเปลี่ยนปั่นปั๊มน้ำและเบรกมือ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 9551 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 29,315 ถุง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กค 2831 อุทัยธานี หมายเลขคุรุภัณฑ์ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่งเชือก ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ระมาดพัฒนา - บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยไร่นายทัน ศรีเดช หมู่ที่ 5 บ้านสระ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย หมายเลข 412-39-0001 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 11 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยทาน เพื่อถวายเป็นจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รายการ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในการอบรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล
ห้วยแห้ง จำนวน 60 ใบ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายชมชื่น คณทา หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้ง 2 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง(หมู่ 1,3,6) ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ไฟประดับตกแต่งพร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 รายการ โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติบรมวงศานุวงศ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลสายบ้านผาทั่ง หมู่ที่ 2
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบ ขนาด 20 * 30 นิ้ว จำนวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2561
จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กข 2926 อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์
001 - 45 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง นข 1578 อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์
001 - 59-0004
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อพัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2561 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 * 3.00 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
ตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2561 ครั้งที่ 1
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2561 ครั้งที่ 2
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเวทีการแสดงโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติบรมวงศานุวงศ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง
ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง
ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของกองคลัง อบต.ห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง