ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 

ประกาศผลการชนะ

 
หัวข้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กค 2831 อุทัยธานี
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง กค 2831 อุทัยธานี
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1-9 จำนวน 74 จุด
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ยู.เฮช.ที. ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแห่ตุง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแห่ตุง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพื้นบ้านอังกะลุง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่งค้าง
ดอกไม้ 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้รถยนต์ส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง จำนวน 4 โรงเรียน 3 ศูนย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และอาหารว่างเพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ในโครงการจัดงาน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ในโครงการจัดงาน สืบสานอนุรักษ์ประเพณ ีแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องแห่ประกอบขบวน เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ในโครงการจัดงาน
สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนฟ้อนรำนำขบวนนำค้างดอกไม้ เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ในโครงการจัดงาน
สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนแห่พุ่มค้างดอกไม้ เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ เพื่อประกอบในขบวนแห่ค้างดอกไม้ ในโครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่น้ำดอกไม้ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2*4 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "สูงวัย สูงคุณค่า
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 * 2.4 เมตร เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งโดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่งเหมาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยงานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่งเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกข้อมูล ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งช่างเขียนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลูโดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทั่งโดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อมใช้ในโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนบบบูรณาการโดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรมโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00* 3.00 เมตร เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชน
แบบบูรณาการ
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี
ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทวีนุช หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง