ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
  
หัวข้อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6บ้านนา

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่งเชือก

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ระมาดพัฒนา - บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 9

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยไร่นายทัน ศรีเดช หมู่ที่ 5 บ้านสระ

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยพลู-บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 8

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบล ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านา6

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชมชื่น คณทา หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1,3,6

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2561

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่ากล้วย - นาห้วยฝาง หมู่ที่ 3 บ้านผ่ากล้วย

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมเปรียบ มหามิตร หมู่ที่ 2 บ้านผาทั่ง

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีนุช หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง

ประกาศ เผยแพร่่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งกำหนด 1 โครงการ

ปร.4

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย

ปร.4 ปร.5

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 2, 3 , 4 ,5 ,6 , 7 , 8

ปร.4 ปร.5

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ จำนวน 64 คน และจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 64 คน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิดไม่ประจำ44 ที่นั่ง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน( อปพร.) จำนวน 56 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององคืการบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านผาทั่ง
ปร4.
ปร.5

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายฝายผาทั่ง - บุ่มชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้านสระ
ปร4.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการถนนผิวจราจรลูกรัง สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่งเชือก
ปร4.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยพลู - บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 8 บ้านเขาขวาง
ปร4.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิชิต สุ่มสา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลู
ปร4.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยแห้ง - บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง
ปร4.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ช่วงที่ 2
ปร4.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ)
ปร4. ปร.5

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านนา
ปร4. ปร.5

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลู

ปร.4 ปร.5

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย

ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก หมู่ที่ 4

ปร. 4

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว ถนนสายนาห้วยฝาง - หนองอีบุญ หมู่ที่ 3

ปร. 4 ปร.5

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาด

ราคากลาง หมู่ที่ 9

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนา

ปร. 4 ปร.5

ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3

เอกสารการประมูลจ้าง

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3

ปร. 4

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพลู

ปร. 4 ปร.5 ปร.6

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่งเชือก

ปร. 4

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการเรียงหินใหญ่พร้อมดาดคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสระ

ปร. 4

ปร. 5

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสระ

ปร.4

ปร.5

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจันทา คณฑา - บ้านนายสำราญ คณฑา หมู่บ้านที่ 2

ปร.4