ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

 

     สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 8 นครสวรรค์ มอบโล่ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เป็น อบต. ที่ให้การส่งเสริม ร่วมแรงร่วมใจ
และสนับสนุนให้ชุมชนปลอดภัยลูกน้ำยุงลาย โครงการประกวดชุมชนร่วมใจปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือด
ออกจังหวัดในเขต 8 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน 2545 มอบโดย นพ.นิพนธ์ อุดมระติ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุม
โรคติดต่อเขต 8 นครสวรรค์