ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

 

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอประกาศเกียรติคุณให้เป็นหน่วยงาน
ที่ทำคุณประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานสู่ชุมชน ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 มอบโดย
คุณรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม