ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

 

 

     กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ไว้เพื่อแสดงว่า เป็นองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้ไว้ ณ วันที่ 16
สิงหาคม 2555 มอบโดย นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม