ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

 

 
ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำแถลงนโยบาย
   
   
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
   
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
   
นางพัชรี ธัญญเจริญ
   
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
 
โทร. 081-324-5945

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ อบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
   
   
ส่วนการโยธา
   
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ
สภาเด็กและเยาวชน
- ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ ประจำปี 2561
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2561 เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2561 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน อบต.บ้านบึง
  อบต.หนองจอก
กรมพัฒนาธุรกิจ
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.หูช้าง
http//regcom.dbd.go.th ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อบต.การุ้ง
  - ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบิน ศิลประเสริฐ อบต.ห้วยแห้ง
กิจการสภา
หมู่ที่ 7 อบต.วังหิน
งานกิจการสภา
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
ลิงค์ อื่น ๆ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ - ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6บ้านนา
สมาพันธ์ปลัด
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
เทศบาลเวียงพางคำ


ผลดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.นครศรีธรรมราช
-รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อบต.พลงตาเอี่ยม
เดือนพฤศจิกายน สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวมผลดำเนินงาน>>

กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะ
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง
และคุรุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ กู้ชีพกู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รวมข้อมูลประกาศผู้ชนะ
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com