ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำแถลงนโยบาย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ อบต.ห้วยแห้ง ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันแสดงออก
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงการบริหารงาน
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
https://itas.nacc.go.th/go/eit/m7btju
ด้วยความสุจริตขององค์กร
นายกอบต.ห้วยแห้ง
   
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
   
นางพัชรี ธัญญเจริญ
   
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
 
โทร. 081-324-5945

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ อบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
   
กองคลัง
   
ส่วนการโยธา
   
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ
สภาเด็กและเยาวชน
- ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
- ประชาสัมพันธ์ รับลลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย ในประจำปีงบประมาณ 2564
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
- ประกาศ เรื่อง ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ภาษีป้าย ประจำปี 2563 ลิงค์ อื่น ๆ
http//tobt.nhso.go.th
- ประกาศ เรื่อง ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ภาษีป้าย ประจำปี 2562 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ระบบงานสารบรรณ
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ค้นหาเอกสาร
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กรมพัฒนาธุรกิจ
รวมประชาสัมพันธ์>> แผนป้องกันการทุจริต
http//regcom.dbd.go.th   รื่องร้องเรียนการทุจริต
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กิจการสภา
  มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ   งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558    


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
-ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวมจัดซื้อจัเจ้าง>>

กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะ
-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ
200 มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน
2563 จำนวน 16,632 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
รวมข้อมูลประกาศผู้ชนะ
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com