การจดทะเบียนพาณิชย์

         ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์
โดยมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนพาณิชย์
สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ในวัน เวลาราชการ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 (กำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์)

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553

แบบ ทพ.
      - แบบ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
     - เอกสารแนบกรณีมีรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
     - หนังสือมอบอำนาจ (แบบ ทพ.)
     - แบบ คำร้อง
     - แบบคำขอหนังสือรับรอง / ตรวจค้น / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน / ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
     - สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
     - หนังสือแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ
     - สัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน
     - หนังสือแสดงความยินยอมของบิดา / มารดา /ผู้ปกครองของผู้เยาว์
     - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
         ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคลรวมทั้ง
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชยกิจ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
     1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
     2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
     3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม
และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
     4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและ
ขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นตั้งแต่ 20 ขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่
ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
     5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเลการขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถรางการขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน
การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคารการโพยก๊วน การทำ
โรงรับจำนำ และการทำโรงแรม
     6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
     7. ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
     8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบริการอินเตอร์เน็ต
ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
     9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
     10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
     11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
     12. การให้บริการตู้เพลง
     13. โรงงานแปรสภาพแกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

พาณิชยกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
      มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
     1. การค้าแร่การค้าแผงลอย
     2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
     3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
     4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวงกรม
     5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคมสหกรณ์
     6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่
          6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่เป็น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทและ ได้ ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ ของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นพาณิชยกิจต่อไปนี้ซึ่งผู้ประกอบ
พาณิชยกิจเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ได้แก่
     (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
     (2) ขายอัญมณีหรือเครื่องประกอบซึ่งประดับด้วยอัญมณี
     (3) ซึ่งขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื้ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตบริการอินเตอร์เน็ต
ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดย วิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
     (4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
     (5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
     (6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
     (7) การให้บริการตู้เพลง
     (8) โรงงานแปรสภาพ และสลักและการทำหัตถกรรมงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
          6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว. 141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515
     7. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1 - 5 ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
     1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
     2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
     3. เลิกประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ
     4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันสูญหาย

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
     1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแต่กรณี
     2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
     3. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาโดย เปิดเผย
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจนจะมีอักษร
ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า
"สาขา" ไว้ด้วย
     4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน
     5. ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าทำการตรวจสอบในสำนักงานของ
ผู้ประกอบกิจการ

บทกำหนดโทษ
     1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียนแสดงรายการเท็จ
ไม่ยอมให้ถ้อยคำไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงานมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ
     2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอรับใบแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงาน
ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อมีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน
20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
     3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้าหรือกระทำการ
ทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรง ในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว
จะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
     4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
     1. จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ 50 บาท
     2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
     3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
     4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ 30 บาท
     5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
     6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ 50 บาท