ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
ปก คำนำ สารบัญ
วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทอื่น
แผนภูมิโครงสร้าง
แบบลักษณะงาน อบต.ห้วยแห้ง
แบบลักษณะงานหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แบบลักษณะงานปลัด อบต.ห้วยแห้ง