ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 
สายตรงนายก อบต.
หน้าแรก
ข้อบัญญัติ อบต.
 
ข้อบัญญัติกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต มาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2553
 
ข้อบัญญัติลดหย่อนภาษท้องที่ 2553
เกี่ยวกับ อบต.
ประวัติตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
รายงานการประชุมสภาฯ
   
คำแถลงนโยบาย
ข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหาร
นายญวน ปานาง
ส่วนตำบลห้วยแห้ง
นายกอบต.ห้วยแห้ง
   
สายตรงปลัด อบต.
โครงสร้าง อบต.
   
   
นายอนุมาศ มาศทอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
   
สถิติการเข้าชม
     
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว
แผนดำเนินงาน ประจำปี
การประเมินผลแผน
ข้อบัญญัติ อบต.
   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   
ข้อบัญญัติ อบต.
   
การดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ
 
สำนักงานปลัด
 
ส่วนการคลัง
อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 4
ส่วนการโยธา
เดือน ต.ค. 54 - เดือน มี.ค. 54
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สภาเด็กและเยาวชน  
กองทุน
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
   
 
ระบบงานสารบรรณ
ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ
ควบคุมภายใน
บันทึกการประชุม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.ห้วยแห้ง

ลิ้งค์ อปท.
สินค้า OTOP
       เทศบาลตำบลบ้านไร่
       อบต.บ้านไร่
       อบต.บ้านบึง
       อบต.ทัพหลวง  
       อบต.หนองจอก  
       อบต.หูช้าง  
       อบต.บ้านใหม่คลองเคีน  
แหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก
       อบต.การุ้ง
       เทศบาลเมืองตำบลการุ้ง
         อบต.ห้วยแห้ง
         อบต.คอกควาย
       อบต.เจ้าวัด
       อบต.หนองบ่มกล้วย
       อบต.วังหิน
สายตรวจตำบลห้วยแห้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140