ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำแถลงนโยบาย
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.ห้วยแห้ง ร่วมต่อ
"ฟุตซอลห้วยแห้งคัพ" ประจำปี 2561 ต้านคอรัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นพค.15 สนภ.1 นทพ.จัดโครงการมอบผลงาน นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านไร
เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เนื่องใน เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง
นางพัชรี ธัญญเจริญ
โอกาศขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2560
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
Long Term Care ตำบลห้วยแห้ง อบต.ห้วยแห้ง ขบวนแห่น้ำดอกไม้ อบต.ห้วยแห้ง
ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยแห้ง และรพ.สต.ห้วยพลู ณ งานมหกรรมผ้าทอ จังหวัดอุทัยธานี
ส่วนการโยธา
ช่วยเหลือดูแลผูู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ
สภาเด็กและเยาวชน
- ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ ประจำปี 2561
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2561 เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2561 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน อบต.บ้านบึง
  อบต.หนองจอก
กรมพัฒนาธุรกิจ
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.หูช้าง
http//regcom.dbd.go.th ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อบต.การุ้ง
  - ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยไร่นายทัน ศรีเดช หมู่ที่ 5 บ้านสระ อบต.ห้วยแห้ง
กิจการสภา
อบต.วังหิน
งานกิจการสภา
- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยพลู-บ้านเขาขวาง
ลิงค์ อื่น ๆ
หมู่ที่ 8
สมาพันธ์ปลัด
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
เทศบาลเวียงพางคำ


ผลดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.นครศรีธรรมราช
-รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อบต.พลงตาเอี่ยม
เดือนพฤศจิกายน สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวมผลดำเนินงาน>>

กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะ
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โหลดเซ็นเตอร์พร้อมเบรกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะ
เฉพาะเจาะจง
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล สำหรับการแข่งขันกีฬาศูนย์ัพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี
2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รวมข้อมูลประกาศผู้ชนะ
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com