ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
อบต.ห้วยแห้ง จัดงานแห่น้ำดอกไม้ นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง
ประจำปี 2559 มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
ประจำปี 2559
นายกอบต.ห้วยแห้ง
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.ห้วยแห้ง จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แกลง
เด็กเล็กตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2559 เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นางพัชรี ธัญญเจริญ
  ผู้สูงอายุ
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
โครงการเก็บวัชพืชและกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ อบต.ห้วยแห้ง ร่วมกัยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ของหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 จังหวัดอุทัยธานี มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบ
ส่วนการโยธา
  ภัยหนาว
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2559 อบต.หนองจอก
บันทึกการประชุม
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2559 อบต.หูช้าง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2559 อบต.การุ้ง
ประชุมงานต่างๆ
  อบต.ห้วยแห้ง
กรมพัฒนาธุรกิจ
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
http//regcom.dbd.go.th
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายสระประปา หมู่ที่ 8 บ้านเขาขวาง
สมาพันธ์ปลัด
  - ปร4. ปร.5
เทศบาลเวียงพางคำ


- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาและเดินท่อเมนประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 7 อบจ.นครศรีธรรมราช
บ้านห้วยพลู อบต.พลงตาเอี่ยม
- ปร4. ปร.5 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่งเชือก กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
 
 
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
 
 
 
 
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com