ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำแถลงนโยบาย
Long Term Care ตำบลห้วยแห้ง อบต.ห้วยแห้ง ขบวนแห่น้ำดอกไม้ อบต.ห้วยแห้ง
ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยแห้ง และรพ.สต.ห้วยพลู ณ งานมหกรรมผ้าทอ จังหวัดอุทัยธานี
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
ช่วยเหลือดูแลผูู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
 
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
และคณะ  
นางพัชรี ธัญญเจริญ
   
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
 
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
   
   
ส่วนการโยธา
   
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2561 อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2561 อบต.หนองจอก
กรมพัฒนาธุรกิจ
- คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน อบต.หูช้าง
http//regcom.dbd.go.th - ประกาศ การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน อบต.การุ้ง
    อบต.ห้วยแห้ง
กิจการสภา
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
งานกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สมาพันธ์ปลัด
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลเวียงพางคำ

- ปร.4 ปร.5 อบจ.นครศรีธรรมราช
- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 2, 3 , 4 ,5 , อบต.พลงตาเอี่ยม
6 , 7 , 8 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ปร.4 ปร.5 กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ จำนวน 64 คน และจัดทำ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 64 คน
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
 
 
 
 
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com