ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แกลง โครงการเก็บวัชพืชและกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ
เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 15
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
ผู้สูงอายุ
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.ห้วยแห้ง ร่วมกัยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อบต.ห้วยแห้ง จัดโครงการป้องกันไฟป่าและ
จังหวัดอุทัยธานี มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบ ควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
นางพัชรี ธัญญเจริญ
ภัยหนาว  
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
 
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
   
   
ส่วนการโยธา
   
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2559 อบต.หนองจอก
บันทึกการประชุม
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2559 อบต.หูช้าง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2559 อบต.การุ้ง
ประชุมงานต่างๆ
  อบต.ห้วยแห้ง
กรมพัฒนาธุรกิจ
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
http//regcom.dbd.go.th
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สมาพันธ์ปลัด
  หมู่ที่ 6 บ้านนา
เทศบาลเวียงพางคำ


- ปร.4 อบจ.นครศรีธรรมราช
- ปร.5 อบต.พลงตาเอี่ยม
- ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ห้วยแห้ง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2559 กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
 
 
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
 
 
 
 
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com