ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
 
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.ห้วยแห้ง จัดงานสืบสานและอนุรักษ์ นายกญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง
ประเพณีแห่น้ำดอกไม้ ประจำปี 2558 มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
นายอนุมาศ มาศทอง
  ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 5)
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง พร้อมคณะ
สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดผาทั่ง เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน
ส่วนการโยธา
  ณ เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2558 อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2558 อบต.หนองจอก
บันทึกการประชุม
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2558 อบต.หูช้าง
- ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2558 อบต.การุ้ง
ประชุมงานต่างๆ
  อบต.ห้วยแห้ง
กรมพัฒนาธุรกิจ
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
http//regcom.dbd.go.th
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางงแบบ Slurry Seal Type สายบ้าน
สมาพันธ์ปลัด
  ป่ากล้วย -นาห้วยฝาง หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย ตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เทศบาลเวียงพางคำ

- ประกาศ เรื่อง โครงการต่อเติมและปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 บ้านป่ากล้วย ตำบลห้วยแห้ง อบจ.นครศรีธรรมราช
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อบต.พลงตาเอี่ยม
- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบ Slurry Seal สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
Type สายบ้านป่ากล้วย - นาห้วยฝาง หมู่ที่ 3 กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
- ปร.4
 
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
 
 
 
 
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598
Email : huaihaeng@gmail.com