ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำแถลงนโยบาย
ขบวนแห่น้ำดอกไม้ อบต.ห้วยแห้ง ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ณ งานมหกรรมผ้าทอ จังหวัดอุทัยธานี และคณะ
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
   
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
   
นางพัชรี ธัญญเจริญ
   
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
 
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
   
   
ส่วนการโยธา
   
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2559 อบต.หนองจอก
กรมพัฒนาธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2559 อบต.หูช้าง
http//regcom.dbd.go.th - คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน อบต.การุ้ง
  - ประกาศ การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน อบต.ห้วยแห้ง
กิจการสภา
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
งานกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง แบบ สขร.1
สมาพันธ์ปลัด
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
เทศบาลเวียงพางคำ

- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อบจ.นครศรีธรรมราช
บ้านผาทั่ง ปร.4 ปร.5 อบต.พลงตาเอี่ยม
- ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านผาทั่ง - บุ่งชุมแสง หมู่ที่ 5 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บ้านสระ ปร.4 กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
 
 
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
 
 
 
 
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com