ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข อบต.ห้วยแห้ง จัดงานสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีแห่น้ำดอกไม้ ประจำปี 2558
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นายกญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ
มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดผาทั่ง
นายอนุมาศ มาศทอง
ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 5)  
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง พร้อมคณะ นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง พร้อมคณะ
เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน
ส่วนการโยธา
ณ เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2558 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2558 อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2558 อบต.หนองจอก
บันทึกการประชุม
- ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2558 อบต.หูช้าง
- แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 อบต.การุ้ง
ประชุมงานต่างๆ
  อบต.ห้วยแห้ง
กรมพัฒนาธุรกิจ
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
http//regcom.dbd.go.th
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- บันทึกข้อความขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 7
สมาพันธ์ปลัด
  - บันทึกข้อความ แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง
เทศบาลเวียงพางคำ- ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง อบจ.นครศรีธรรมราช
- ปร.4 อบต.พลงตาเอี่ยม
- ปร.5 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ปร.6 กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
 
 
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
 
 
 
 
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด
ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598
Email : huaihaeng@gmail.com