ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
อบต.ห้วยแห้ง จัดงานสืบสานอนุรักษ์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
 
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข อบต.ห้วยแห้ง จัดงานสืบสานและอนุรักษ์
  ประเพณีแห่น้ำดอกไม้ ประจำปี 2558
นายอนุมาศ มาศทอง
   
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
นายกญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ
มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดผาทั่ง
ส่วนการโยธา
ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 5)  
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2558 อบต.หนองจอก
บันทึกการประชุม
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2558 อบต.หูช้าง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2558 อบต.การุ้ง
ประชุมงานต่างๆ
  อบต.ห้วยแห้ง
กรมพัฒนาธุรกิจ
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
http//regcom.dbd.go.th
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านแม่ระมาดพัฒนา หมู่ที่ 9
สมาพันธ์ปลัด
  - ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านแม่ระมาดพัฒนา
เทศบาลเวียงพางคำ


หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา

อบจ.นครศรีธรรมราช
- ปร.4 อบต.พลงตาเอี่ยม
- ประกาศ เรื่อง เผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านซอยประปาหมู่บ้าน สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่งเชือก กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
- ปร.4
 
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
 
 
 
 
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
สายด่วนปลัด นายอนุมาศ มาศทอง ปลัด อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-957-7580
Email : huaihaeng@gmail.com