ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สายตรงนายก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.

ข้อมูลตำบลห้วยแห้ง
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
แผนที่ตำบลห้วยแห้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำแถลงนโยบาย
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ อบต.ห้วยแห้ง จัดงานแห่น้ำดอกไม้
  ประจำปี 2559
นายญวน ปานาง
โครงสร้าง อบต.
 
นายกอบต.ห้วยแห้ง
สายตรงปลัด อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง อบต.ห้วยแห้ง จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย เด็กเล็กตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2559
นางพัชรี ธัญญเจริญ
ประจำปี 2559  
ปลัด อบต.ห้วยแห้ง
แผนปฏิบัตราชการ
วารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี

ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอบต.
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ
สำนักงานปลัด
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แกลง
  เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนการโยธา
  ผู้สูงอายุ
ส่วนการศึกษาฯ
รวมกิจกรรม >>
กลุ่มต่าง ๆ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
สภาเด็กและเยาวชน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
กองทุน
 
AmazingCounters.com
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ต่าง ๆ ลิ้งค์ อปท.
http//tobt.nhso.go.th
- ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอุาย และความพิการ เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระบบงานสารบรรณ
- ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 อบต.บ้านไร่
ค้นหาเอกสาร
- ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) อบต.บ้านบึง
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2559 อบต.หนองจอก
กรมพัฒนาธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2559 อบต.หูช้าง
http//regcom.dbd.go.th - ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2559 อบต.การุ้ง
    อบต.ห้วยแห้ง
กิจการสภา
รวมประชาสัมพันธ์>> อบต.วังหิน
งานกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ลิงค์ อื่น ๆ
- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง แบบ สขร.1
สมาพันธ์ปลัด
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ประจำเดือนมกราคม 2560
เทศบาลเวียงพางคำ

-ประกาศ เผยแพร่ราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 อบจ.นครศรีธรรมราช
บ้านนาทุ่งเชือก อบต.พลงตาเอี่ยม
- ปร.4 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-ประกาศ เผยแพร่ราคาโครงการเรียงหินใหญ่พร้อมดาดคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 กองตรวจสอบระบบการเงินท้องถิ่น
บ้านสระ
- ปร.4
รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง>>
 
 
 
 
หนังสือกรมส่งเสริมฯ / หนังสือท้องถิ่นจังหวัด

ติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ 056 - 983 - 598 โทรสาร 056 - 938 - 598 - 13
สายด่วนนายก. นายญวน ปานาง นายก อบต.ห้วยแห้ง โทร. 089-267-1733
Email : huaihaeng@gmail.com